پترو پالایش كوثر
درباره شرکت

id : 15881
نام : پترو پالایش كوثر
پروانه بهره برداری : 97/48364
تلفن کارخانه : 4137633911
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت دوم، صنعت پانزدهم، قطعات 211 و 212
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی عجبشیر خیابان صنعت دوم صنعت پانزدهم قطعات 211 و 212