نوبرماكارون شبستر
درباره شرکت

id : 15856
نام : نوبرماكارون شبستر
پروانه بهره برداری : 27873
تلفن کارخانه : 1472-3322597
تلفن دفتر مرکزی : 1472-3322597
آدرس کارخانه : شبستر- صوفیان ك متر7ج شبسترج روستای علی اكبرلو
آدرس دفتر مرکزی : شبستر- صوفیان ك متر7ج شبسترج روستای علی اكبرلو

ماكارونی

نوبرماكارون شبستر

250 : دستگاه