نوبر ماكارون شبستر
درباره شرکت

id : 15855
نام : نوبر ماكارون شبستر
پروانه بهره برداری : 89/116
تلفن کارخانه : 4142562181
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 21 جاده صوفیان، ابتدای جاده علی اكبرلو جاده مهتر احمد
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 21 جاده صوفیان-شبستر، روستای علی اكبرلو منزل اكبری