كیمیاقلم تبریز
درباره شرکت

id : 15793
نام : كیمیاقلم تبریز
پروانه بهره برداری : 37266
تلفن کارخانه : 3858151
تلفن دفتر مرکزی : 9141141164
آدرس کارخانه : شبستر- شهرك صنعتی سرمایه گذاری خارجی خ آسیای 2خ اروپاخ ایپك
آدرس دفتر مرکزی : شبستر- شهرك صنعتی سرمایه گذاری خارجی خ آسیای 2خ اروپاخ ایپك

خودكار

كیمیاقلم تبریز

900 : تن