خودروسازی ستاره نیك آریا
درباره شرکت

id : 15621
نام : خودروسازی ستاره نیك آریا
پروانه بهره برداری : 18113/95
تلفن کارخانه : 1472-3363881
تلفن دفتر مرکزی : 9141148376
آدرس کارخانه : شبستر- شهرك صنعتی سرمایه گذاری خارجی سالن شماره 3
آدرس دفتر مرکزی : تهران - شهرك غرب بلوارخوردین توحیدیكم پ 11ساختمان اسنا

اتوبوس شهری یك طبقه

خودروسازی ستاره نیك آریا

600 : تن

خودرومینی بوس

خودروسازی ستاره نیك آریا

1200 : تن

خودرومینی بوس

خودروسازی ستاره نیك آریا

600 : تن