آبراهه بتن تبریز
درباره شرکت

id : 15493
نام : آبراهه بتن تبریز
پروانه بهره برداری : 2216
تلفن کارخانه : 4134428265
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك مصالح ساختمانی-خیابان صنعت 3-آخر خیابان هفتم فاز توسعه-قطعه 15331111
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آزادی - چهارراه لاله - مجتمع تجاری و خدماتی لاله - طبقه دوم - واحد 9

سیلیس دانه بندی شده

آبراهه بتن تبریز

4350 : تن