هواپیمایی آتا
درباره شرکت

id : 15318
نام : هواپیمایی آتا
پروانه بهره برداری : 45473
تلفن کارخانه : 4132613336
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فرودگاه بین المللی تبریز
آدرس دفتر مرکزی : اكباتان فاز اول پ 8 ساختمان آتا

چرخ فرود هواپیما

هواپیمایی آتا

1500 : تن