میرمحمدومیرمصطفی حسینی ومحمدرضافردی آذر
درباره شرکت

id : 15225
نام : میرمحمدومیرمصطفی حسینی ومحمدرضافردی آذر
پروانه بهره برداری : 83/37
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز-اول ج آذرشهراخمقیه كرجان دره سی
آدرس دفتر مرکزی : تبریز-اول ج آذرشهراخمقیه كرجان دره سی

اسفالت

میرمحمدومیرمصطفی حسینی ومحمدرضافردی آذر

18 : تن