میرمجتبی فتاح پور
درباره شرکت

id : 15221
نام : میرمجتبی فتاح پور
پروانه بهره برداری : 7111
تلفن کارخانه : 4458757
تلفن دفتر مرکزی : 9141143115
آدرس کارخانه : تبریز-ج درمن دیزل جنب سیلوی دوم درب آخر
آدرس دفتر مرکزی : تبریز-ج درمن دیزل جنب سیلوی دوم درب آخر

رنگرزی -چاپ -تكمیل پارچه

میرمجتبی فتاح پور

10000 : دستگاه

پارچه كشباف گردگردبافی

میرمجتبی فتاح پور

40000 : دستگاه