مصطفی پورغفاروردین
درباره شرکت

id : 15145
نام : مصطفی پورغفاروردین
پروانه بهره برداری : 91/49
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز- خ فلسطین اول میدان كاه ساختمان جواوپ 533
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- خ فلسطین اول میدان كاه ساختمان جواوپ 533

پارچه كشباف گردگردبافی

مصطفی پورغفاروردین

20000 : دستگاه