گسترش وتوسعه صنعت آذربایجان
درباره شرکت

id : 14961
نام : گسترش وتوسعه صنعت آذربایجان
پروانه بهره برداری : 83/11
تلفن کارخانه : 423162
تلفن دفتر مرکزی : 423162
آدرس کارخانه : تبریز- ج آذرشهر ك 5روبروی پادگانرسالت
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- ج آذرشهر ك 5روبروی پادگانرسالت

ماشین الات كشاورزی برای درووخرمنكوبی وبرداشت محصول وقطعات

گسترش وتوسعه صنعت آذربایجان

50000 : دستگاه

سیستم ابیاری غیر تحت فشار

گسترش وتوسعه صنعت آذربایجان

100000 : دستگاه