قدرت فرسادواقتصادی ومحمودنامدارو پوراسماعیل ونیكخواه
درباره شرکت

id : 14893
نام : قدرت فرسادواقتصادی ومحمودنامدارو پوراسماعیل ونیكخواه
پروانه بهره برداری : 79/85
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 4467377
آدرس کارخانه : تبریز-اتوبان شهیدكسائی ج وادی رحمت انباردره سی
آدرس دفتر مرکزی : تبریز-اتوبان شهیدكسائی ج وادی رحمت انباردره سی

اسفالت

قدرت فرسادواقتصادی ومحمودنامدارو پوراسماعیل ونیكخواه

8023 : تن