فرم ایش
درباره شرکت

id : 14846
نام : فرم ایش
پروانه بهره برداری : 83/165
تلفن کارخانه : 4212676
تلفن دفتر مرکزی : 4212676
آدرس کارخانه : تبریز-شهرك صنعتی شهیدرجائی
آدرس دفتر مرکزی : تبریز-شهرك صنعتی شهیدرجائی

بوش سیلندر

فرم ایش

2 : عدد