صنایع صبح پارلار آسیا
درباره شرکت

id : 14661
نام : صنایع صبح پارلار آسیا
پروانه بهره برداری : 84/174
تلفن کارخانه : 4134214671
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : (جنوبی) نبش 31 متری دوم، پلاك 9، شركت صبح پارلار
آدرس دفتر مرکزی : تبریز

برد هوشمند (تابلو لمسی)

صنایع صبح پارلار آسیا

119 : تن

مونتاژ برد

صنایع صبح پارلار آسیا

2000 : تن

تلویزیون رنگی LED

صنایع صبح پارلار آسیا

500 : تن

تایمر الكترونیكی

صنایع صبح پارلار آسیا

50 : دستگاه