آترا ارتوپد ارومیه
درباره شرکت

id : 1817
نام : آترا ارتوپد ارومیه
تلفن : 044-33744730
فکس : 044-33744540
آدرس : ارومیه-شهرک صنعتی-فاز 2-خ 15 صنعتگران

تجهیزات ارتوپدی

آترا ارتوپد ارومیه

- : 1/3TUBLAR LCP PLATE : AT-080

لوازم ارتوپدی

آترا ارتوپد ارومیه

- : AUTOLOKING CERVICAL SCREWS: ATT-015

اقلام ارتوپدی

آترا ارتوپد ارومیه

- : AUTOLOKING ANTERIOR CERVICAL PLATE: ATT-095

كاشتنی های فعال ارتوپدی

آترا ارتوپد ارومیه

2690 : تن

ست های جراحی ارتوپدی

آترا ارتوپد ارومیه

112 : تن

ست های جراحی مغز و اعصاب

آترا ارتوپد ارومیه

225 : تن

كاشتنی های غیر فعال فك و صورت و جمجمه

آترا ارتوپد ارومیه

22 : تن

پروتز ستون فقرات

آترا ارتوپد ارومیه

45 : تن

پیچ و پلاك ارتوپدی

آترا ارتوپد ارومیه

300 : تن