رعدموتوركوشا
درباره شرکت

id : 14414
نام : رعدموتوركوشا
پروانه بهره برداری : 11718
تلفن کارخانه : 4212969
تلفن دفتر مرکزی : 9329513518
آدرس کارخانه : تبریز- شهرك صنعتی شهیدرجائی 21متری 5غربی پ ان 5
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- شهرك صنعتی شهیدرجائی 21متری 5غربی پ ان 5