دینامیك پایش صنایع آذربایجان
درباره شرکت

id : 14361
نام : دینامیك پایش صنایع آذربایجان
پروانه بهره برداری : 48545
تلفن کارخانه : 4134471285
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای خیابان سوم پلاك 152
آدرس دفتر مرکزی : ولیعصر سنگ فرش روبروی بانك كشاورزی پلاك 14 واحد 6

آسیاب ها یا خرد كننده های كاغذسازی

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

124 : دستگاه

رول پیچ كاغذ سازی

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

60 : دستگاه

سایز پرس كاغذ سازی

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

40 : دستگاه

خشك كن كاغذ به جز خشك كن كاغذ تیشو

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

30 : دستگاه

پرس كاغذ سازی

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

2400 : تن

فوردینیر كاغذ سازی

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

830 : تن

هدباكس كاغذ سازی

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

850 : تن

سپراتور كاغذ سازی

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

124000 : عدد

كلینر كاغذ سازی

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

212000 : عدد

ساخت مخازن آماده سازی خمیر كاغذ

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

28703 : تن

پالپر كاغذ سازی

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

360 : تن

سیبك طبق خودرو

دینامیك پایش صنایع آذربایجان

5280 : تن