دقیق یونارتبریز
درباره شرکت

id : 14355
نام : دقیق یونارتبریز
پروانه بهره برداری : 87/188
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : تبریز- شهرك صنعتی شهیدرجائی جنوبی 31متری دوم شرقی 21
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- شهرك صنعتی شهیدرجائی جنوبی 31متری دوم شرقی 21

قطعات تراكتور

دقیق یونارتبریز

500 : عدد

اتصالات سوپاپ

دقیق یونارتبریز

1000 : تن

بوش سیلندر

دقیق یونارتبریز

1000 : تن