حسینعلی امجدی كجاباد وابوالفضل آقاپوركجاباد
درباره شرکت

id : 14279
نام : حسینعلی امجدی كجاباد وابوالفضل آقاپوركجاباد
پروانه بهره برداری : 71/14
تلفن کارخانه : 4211572
تلفن دفتر مرکزی : 914414371
آدرس کارخانه : تبریز- ج آذرشهرروبروی پادگان چهل رسالت آخركوی صنعتی سهند
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- ج آذرشهرروبروی پادگان چهل رسالت آخركوی صنعتی سهند

الكتروموتورتكفازخازن دار

حسینعلی امجدی كجاباد وابوالفضل آقاپوركجاباد

20000 : عدد