جهان طب دكتر گرگانی
درباره شرکت

id : 14181
نام : جهان طب دكتر گرگانی
پروانه بهره برداری : 53466
تلفن کارخانه : 4134758812
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 21 متری بیستم قطعه 22271163
آدرس دفتر مرکزی : تبریز میدان امام حسین آفتاب 3 واحد 5

روغن خام نارگیل

جهان طب دكتر گرگانی

3700 : تن

روغن خام زیتون(بكر)

جهان طب دكتر گرگانی

100 : تن

روغن خام هسته انگور

جهان طب دكتر گرگانی

9660 : تن

روغن خام هسته انار

جهان طب دكتر گرگانی

600 : تن

روغن خام كنجد

جهان طب دكتر گرگانی

63516 : تن

روغن خام بادام

جهان طب دكتر گرگانی

300000 : تن

روغن خام گردو

جهان طب دكتر گرگانی

7700 : تن

روغن خام فندق

جهان طب دكتر گرگانی

9334 : تن

روغن خام خارمریم

جهان طب دكتر گرگانی

100000 : تن

روغن خام خشخاش

جهان طب دكتر گرگانی

96000 : تن

روغن خام سیاه دانه

جهان طب دكتر گرگانی

300000 : تن

روغن خام كتان

جهان طب دكتر گرگانی

9300 : تن

روغن تصفیه نشده شتر مرغ

جهان طب دكتر گرگانی

9300 : تن