تولیدپمپهای بزرگ وتوربین آبی
درباره شرکت

id : 14191
نام : تولیدپمپهای بزرگ وتوربین آبی
پروانه بهره برداری : 127/74
تلفن کارخانه : 6-3899313
تلفن دفتر مرکزی : 6-3899313
آدرس کارخانه : تبریز- منطقه صنعتی غرب جنب صانع
آدرس دفتر مرکزی : تبریز- منطقه صنعتی غرب جنب صانع

پمپ های ابی

تولیدپمپهای بزرگ وتوربین آبی

5000 : عدد

توربین های ابی

تولیدپمپهای بزرگ وتوربین آبی

20000 : عدد