پارس خوی
درباره شرکت

id : 13983
نام : پارس خوی
پروانه بهره برداری : 88/177
تلفن کارخانه : 4134219672
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده آذرشهر -211 متر بعدازپل پتروشیمی - كوی صنعتی سهند - واحد شماره 1 شركت پارس خوی
آدرس دفتر مرکزی : جاده آذرشهر - 211 متر بعد از پل پتروشیمی - كوی صنعتی سهند شركت پارس خوی

قطعات تراكتور

پارس خوی

1500 : تن

قطعات تراكتور

پارس خوی

16800 : تن