بردارشیب
درباره شرکت

id : 13936
نام : بردارشیب
پروانه بهره برداری : 52719
تلفن کارخانه : 4136373831
تلفن دفتر مرکزی : 4116373831
آدرس کارخانه : كیلومتر 6 جاده تبریز - تهران، جاده قدیم نمایشگاه بین المللی، كوی صنعتی دوم، چهارراه اول، سمت چپ، انتهای خیابان
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر6 جاده تبریز - تهران خیابان نمایشگاه بین المللی