اصغردلبری
درباره شرکت

id : 13717
نام : اصغردلبری
پروانه بهره برداری : 11637
تلفن کارخانه : 2293-14254
تلفن دفتر مرکزی : 2293-14254
آدرس کارخانه : تبریز-آذرشهر-جنب شهرجدیدسهند
آدرس دفتر مرکزی : تبریز-آذرشهر-جنب شهرجدیدسهند

بوش سیلندر

اصغردلبری

84000 : عدد

قطعات تراكتور

اصغردلبری

300 : تن