علی صادقی خوشمهر
درباره شرکت

id : 13562
نام : علی صادقی خوشمهر
پروانه بهره برداری : 86/53
تلفن کارخانه : 4137712246
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پلاك 26، قطعه شماره 34331126 (قرارداد شماره 33622/11 تاریخ 24/12/1396 شركت شهركهای صنعتی استان)
آدرس دفتر مرکزی : ناحیه صنعتی خوشه مهر - ریخته گری صادقی

ریخته گری چدن

علی صادقی خوشمهر

90000 : عدد