تولیدی سنگ ساختمانی قره قشون بناب
درباره شرکت

id : 13513
نام : تولیدی سنگ ساختمانی قره قشون بناب
پروانه بهره برداری : 89/265
تلفن کارخانه : 8177
تلفن دفتر مرکزی : 8177
آدرس کارخانه : بناب - ج مراغه ك 5/4
آدرس دفتر مرکزی : بناب - ج مراغه ك 5/4

سنگهای تیز كننده وصیقل دهنده و سمباده

تولیدی سنگ ساختمانی قره قشون بناب

95 : تن