كلر پارس
درباره شرکت

id : 13432
نام : كلر پارس
پروانه بهره برداری : 31731
تلفن کارخانه : 4136311619
تلفن دفتر مرکزی : 4113343612
آدرس کارخانه : جاده تبریز، جنب پلیس راه تبریز - میانه، كیلومتر 2 جاده باسمنج
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آزادی روبروی گلباد جنب آژانس هواپیمایی-طبقه دوم

پارافین كلره

كلر پارس

1666 : عدد

هیدروژن

كلر پارس

10 : دستگاه

كلر

كلر پارس

100 : دستگاه

اسید كلریدریك

كلر پارس

18 : تن

پراكسید هیدروژن

كلر پارس

207 : تن

هیپوكلریت سدیم

كلر پارس

45 : تن

هیپوكلریت كلسیم

كلر پارس

1000000 : متر مربع

سود سوز آور مایع

كلر پارس

75000 : عدد

سود سوزآور جامد

كلر پارس

283 : تن

كلرور فریك

كلر پارس

31200 : عدد