ناصر فتاح پور
درباره شرکت

id : 13227
نام : ناصر فتاح پور
پروانه بهره برداری : 76/115
تلفن کارخانه : 4134328845
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سی متری اول سمت راست- بیست متری بیستم- بیست متری فرعی اول
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سلیمی 31 متری اول سمت راست خیابان 21 متری 21

پارچه گردباف

ناصر فتاح پور

725000 : عدد