سیدطاهرموسوی
درباره شرکت

id : 13145
نام : سیدطاهرموسوی
پروانه بهره برداری : 91/95
تلفن کارخانه : 1412-4329492
تلفن دفتر مرکزی : 9143165413
آدرس کارخانه : آذرشهر- شهرك صنعتی شهیدسلیمی آخر45متری اول دست راست روبروی روغن موتورارس شهاب
آدرس دفتر مرکزی : آذرشهر- شهرك صنعتی شهیدسلیمی آخر45متری اول دست راست روبروی روغن موتورارس شهاب