غلامرضا نعمتی
درباره شرکت

id : 12591
نام : غلامرضا نعمتی
پروانه بهره برداری : 48471
تلفن کارخانه : 19183421385-5226864
تلفن دفتر مرکزی : 19183421385-5226864
آدرس کارخانه : دره شهر روستای چم نمشت ك1پ 64673-69616
آدرس دفتر مرکزی : دره شهر خ شهید نوروزی ك1پ 64673-69616

شستشو ودانه بندی شن وماسه

غلامرضا نعمتی

110 : دستگاه