شهرداری ایلام
درباره شرکت

id : 12587
نام : شهرداری ایلام
پروانه بهره برداری : 397/16389
تلفن کارخانه : 18413334571-3334591
تلفن دفتر مرکزی : 18413334581-3334591
آدرس کارخانه : دره شهر كیلومتر 52 جاده ایلام
آدرس دفتر مرکزی : ایلام شهرداری ایلام

شستشو ودانه بندی شن وماسه

شهرداری ایلام

300 : عدد