هلیلان صدف
درباره شرکت

id : 12564
نام : هلیلان صدف
پروانه بهره برداری : 154/18829
تلفن کارخانه : 19181411655-3364153
تلفن دفتر مرکزی : 19181411655-3364153
آدرس کارخانه : شیروان چرداول1بخش هلیلان نرسیده به شهرك توحید
آدرس دفتر مرکزی : شیروان چرداول1بخش هلیلان نرسیده به شهرك توحید

شستشو ودانه بندی شن وماسه

هلیلان صدف

15 : تن