علیرضا سلیمانی
درباره شرکت

id : 12415
نام : علیرضا سلیمانی
پروانه بهره برداری : 154/31677
تلفن کارخانه : 9188413451
تلفن دفتر مرکزی : 9188413451
آدرس کارخانه : ایلام1 خ تختی - روبروی بازارچه تیمورپور
آدرس دفتر مرکزی : ایلام1 خ تختی - روبروی بازارچه تیمورپور

چاپ وظهور عكس

علیرضا سلیمانی

480 : تن