نگین شهد شهران پارس
درباره شرکت

id : 12251
نام : نگین شهد شهران پارس
پروانه بهره برداری : 16911
تلفن کارخانه : 2645333846
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان زیتون، قطعه G261-2
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نظرآباد-خیابان زیتون واحد آخر سمت راست

آب میوه مركبات از كنسانتره

نگین شهد شهران پارس

2100 : تن

آب میوه غیر مركبات از كنسانتره یا پوره

نگین شهد شهران پارس

72000 : عدد

بطری از PET

نگین شهد شهران پارس

683 : تن

آب میوه مركبات از كنسانتره

نگین شهد شهران پارس

1350 : تن

آب میوه غیر مركبات از كنسانتره یا پوره

نگین شهد شهران پارس

215 : تن

شربت از مركبات

نگین شهد شهران پارس

200 : تن

شربت از غیر مركبات

نگین شهد شهران پارس

100 : تن

فرآورده یخی پاستوریزه

نگین شهد شهران پارس

255 : تن

عصاره (بنیان) نوشیدنی های بدون گاز غیر الكلی

نگین شهد شهران پارس

120000 : عدد