نعمت البرز ایرانیان
درباره شرکت

id : 12249
نام : نعمت البرز ایرانیان
پروانه بهره برداری : 17643
تلفن کارخانه : 2645333818
تلفن دفتر مرکزی : 2612555116
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی نظر آباد، خیابان شقایق، قطعات 154 G 155 ، G و 156 G از بلوك غذایی
آدرس دفتر مرکزی : عظیمیه بین میدان مهران و چهار راه نیك نژاد

شربت از مركبات

نعمت البرز ایرانیان

600 : دستگاه

شربت از غیر مركبات

نعمت البرز ایرانیان

12000 : عدد

بستنی بر پایه شیر

نعمت البرز ایرانیان

2430 : تن

بستنی یخی

نعمت البرز ایرانیان

47520 : تن

مغزی (فیلینگ ) وكرم آماده مصرف

نعمت البرز ایرانیان

6000 : دستگاه