محمد باقر آذری برزندیق
درباره شرکت

id : 12215
نام : محمد باقر آذری برزندیق
پروانه بهره برداری : 5/36171
تلفن کارخانه : 2126318991
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی سپهر-میدان امیركبیر-خیابان شهریور غربی قطعه 8387
آدرس دفتر مرکزی : اتوبان رسالت-خیابان كرمان جنوبی-جنب كوچه رضایی-ساختمان پزشكان 76 حدیث-درب شمالی طبقه 3 واحد11