كیفیت پژوهان خاتم
درباره شرکت

id : 12184
نام : كیفیت پژوهان خاتم
پروانه بهره برداری : 5/36997
تلفن کارخانه : 2645333259
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كوچه آذر شرقی قطعه 9117
آدرس دفتر مرکزی : كمالشهر - ظفر 9 - پلاك 14

كیف های تخصصی اورژانس

كیفیت پژوهان خاتم

174 : تن

ماسك احیاء

كیفیت پژوهان خاتم

300 : تن

تورنیكت تسمه ای

كیفیت پژوهان خاتم

10620 : تن

كیسه ادرار

كیفیت پژوهان خاتم

600 : تن

ماسك جراحی و اتاق عمل

كیفیت پژوهان خاتم

30 : تن

ماسك تنفسی و بیهوشی

كیفیت پژوهان خاتم

30 : تن

لارنژیال ماسك پزشكی

كیفیت پژوهان خاتم

30 : تن

ماسك ونچوری پزشكی

كیفیت پژوهان خاتم

30 : تن

كاتترها (سوندها) و تیوب های ارولوژی

كیفیت پژوهان خاتم

30 : تن