طراحی فرازسازه
درباره شرکت

id : 12139
نام : طراحی فرازسازه
پروانه بهره برداری : 91/48239
تلفن کارخانه : 2625332134
تلفن دفتر مرکزی : 2625332134
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی سپهرنظرآباد فاز 2 خ ششم
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سپهرنظرآباد فاز 2 خ دوم

پمپ های سانتریفوژ

طراحی فرازسازه

200 : تن

راكتورهای هسته ای

طراحی فرازسازه

300 : تن