طراحی تولیدی پدیدار صنعت دوران
درباره شرکت

id : 12138
نام : طراحی تولیدی پدیدار صنعت دوران
پروانه بهره برداری : 51356
تلفن کارخانه : 2645332117
تلفن دفتر مرکزی : 2645332117
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی سپهر-كمربندی فردوسی- خیابان خواجه نصیر طوسی-قطعات شماره 8138 الی 8143
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سپهر-كمربندی فردوسی خیابان خواجه نصیر طوسی

لاستیك دوردرب

طراحی تولیدی پدیدار صنعت دوران

150 : تن