ستاره درخشان پردیس
درباره شرکت

id : 12165
نام : ستاره درخشان پردیس
پروانه بهره برداری : 5318
تلفن کارخانه : 2645333522
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : َشهرك صنعتی نظرآباد، خیابان نیلوفر، قطعه 248 G از بلوك غذایی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نظرآباد خیابان نیلوفر

شیره خرما

ستاره درخشان پردیس

100 : تن

فرآورده بر پایه شیره خرما

ستاره درخشان پردیس

2100 : تن

كره كنجد

ستاره درخشان پردیس

2600 : تن

كره بادام زمینی

ستاره درخشان پردیس

18000 : تن

حلوا كنجدی

ستاره درخشان پردیس

4000 : تن

ارده

ستاره درخشان پردیس

7000 : تن

بسته بندی چای

ستاره درخشان پردیس

10000 : تن

بسته بندی عسل

ستاره درخشان پردیس

13500 : تن