تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز
درباره شرکت

id : 11981
نام : تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز
پروانه بهره برداری : 6541
تلفن کارخانه : 126-45333362-3
تلفن دفتر مرکزی : 88118737
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی نظرآباد- میدان دوم- خیابان سپیدار- قطعه شماره جی 22 از بلوك غذایی
آدرس دفتر مرکزی : كارگرشمالی و نرسیده به بزرگراه جلال ال احمد بین خیابان 1 و2 ساختمان 461 واحد8

بسته بندی خشكبار

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

3000 : تن

پاك كردن وبسته بندی حبوبات

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

3000 : تن

جو پوست كنده

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

400 : تن

ذرت بوداده [پاپ كورن ]

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

1200 : تن

جو پوست كنده

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

150 : تن

بلغورجو

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

300 : تن

گندم پوست كنده

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

300 : تن

بلغور گندم

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

300 : تن

بسته بندی برنج

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

3000 : تن

بسته بندی ذرت

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

2000 : تن

ارد نخود

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

60000 : تن

ارد برنج

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

20000 : تن

اردگندم سفید

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

127500 : تن

پودر سوخاری

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

650 : تن

درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

60000 : تن

بسته بندی قند

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

1000 : تن

بسته بندی شكر

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

260 : تن

نبات

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

400 : تن

سبزیجات خشك

تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

1000 : دستگاه