آراز نان ایرانیان
درباره شرکت

id : 11882
نام : آراز نان ایرانیان
پروانه بهره برداری : 151/9515
تلفن کارخانه : 2645334158
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان ابوریحان، شماره قطعات 9447 و 9448
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سپهر خیابان ابوریحان نبش بلوار كارگر

نان جوی حجیم

آراز نان ایرانیان

750 : تن

نان ذرت حجیم

آراز نان ایرانیان

20 : دستگاه

نان چاودار حجیم

آراز نان ایرانیان

20 : دستگاه

نان سویا حجیم

آراز نان ایرانیان

48 : دستگاه

كلوچه

آراز نان ایرانیان

3500 : عدد

كیك

آراز نان ایرانیان

6000 : عدد

تارت، دونات، پیراشكی و سایر شیرینی آردی

آراز نان ایرانیان

1800 : عدد

نان حجیم با مواد شیرین كننده

آراز نان ایرانیان

140000 : تن

نان لواش ماشینی

آراز نان ایرانیان

5000 : عدد

نان خشك

آراز نان ایرانیان

570 : تن

نان بستنی

آراز نان ایرانیان

1000 : عدد

نان قندی

آراز نان ایرانیان

1000 : دستگاه

نان سنگك ماشینی

آراز نان ایرانیان

850 : دستگاه

نان بربری ماشینی

آراز نان ایرانیان

20000 : تن

نان تافتون ماشینی

آراز نان ایرانیان

10000 : تن

نان گندم سوخاری

آراز نان ایرانیان

25000 : تن

سایر نان گندم حجیم بجز نان سوخاری

آراز نان ایرانیان

40000 : تن

نان لبنانی

آراز نان ایرانیان

40000 : تن