آراز تاربافت علی اكبربهفر
درباره شرکت

id : 11881
نام : آراز تاربافت علی اكبربهفر
پروانه بهره برداری : 154/21632
تلفن کارخانه : 55893136
تلفن دفتر مرکزی : 55893136
آدرس کارخانه : خ جامه پوش ارا قطعهات 7991الی 7995
آدرس دفتر مرکزی : بازاربزرگ ك علی اباد پاساژقائم ط3

پارچه وكالاهای كشباف

آراز تاربافت علی اكبربهفر

25000 : تن