نامی نیك نهاد
درباره شرکت

id : 11777
نام : نامی نیك نهاد
پروانه بهره برداری : 9414
تلفن کارخانه : 2614761181
تلفن دفتر مرکزی : 2614761181
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی بهارستان
آدرس دفتر مرکزی : شهرك غرب بلوار خوردین تقاطع ایران زمین ساختمان 2واحد311

نان صنعتی - نان اروپائی

نامی نیك نهاد

10000 : تن