مهندسی زیستی آر?و فرآیندسازان شریف
درباره شرکت

id : 11743
نام : مهندسی زیستی آر?و فرآیندسازان شریف
پروانه بهره برداری : 6197
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ?رج شهر? صنعتی سیمین دشت - دوم غربی پ 38
آدرس دفتر مرکزی : بالاترازمیدان ون? خ دامن افشار پ 41

فرمانتور

مهندسی زیستی آر?و فرآیندسازان شریف

1540 : تن