مركزسنجش ازدورایران - وزارت پست وتلگراف وتلفن
درباره شرکت

id : 11687
نام : مركزسنجش ازدورایران - وزارت پست وتلگراف وتلفن
پروانه بهره برداری : 5688
تلفن کارخانه : 749574-
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كرج ماهدشت كیلومتر5ایستگاه گیرنده ماهواره
آدرس دفتر مرکزی : null

چاپ وظهور عكس

مركزسنجش ازدورایران - وزارت پست وتلگراف وتلفن

700 : كیلوگرم

چاپ وظهور عكس

مركزسنجش ازدورایران - وزارت پست وتلگراف وتلفن

684 : كیلوگرم