گیاهان سبز زندگی
درباره شرکت

id : 11573
نام : گیاهان سبز زندگی
پروانه بهره برداری : 33736/12
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اتوبان كرج- قزوین، بهشت سكینه، قطب صنعتی بهارستان
آدرس دفتر مرکزی : null

سبزیجات خشك

گیاهان سبز زندگی

2000 : تن

عصاره های گیاهی

گیاهان سبز زندگی

1230 : تن

میوه جات خشك

گیاهان سبز زندگی

450 : تن

درجه بندی وبسته بندی زعفران

گیاهان سبز زندگی

360 : تن

فراوری وبسته بندی زرشك

گیاهان سبز زندگی

4800 : تن

داروهای گیاهی

گیاهان سبز زندگی

2550 : تن

افزودنیهای غذائی ادویه جات

گیاهان سبز زندگی

3000 : تن

بسته بندی گیاهان داروئی

گیاهان سبز زندگی

2000 : تن

بسته بندی شكر

گیاهان سبز زندگی

2500 : تن

درجه بندی وبسته بندی چای

گیاهان سبز زندگی

5000 : تن

عرقیات گیاهی

گیاهان سبز زندگی

1800 : تن

عصاره های گیاهی

گیاهان سبز زندگی

3640 : تن

كنسروغیرگوشتی حبوبات

گیاهان سبز زندگی

910 : تن

موادشیمیائی ازصمغ گیاهان

گیاهان سبز زندگی

10000 : هزار قالب

بسته بندی خشكبار

گیاهان سبز زندگی

100 : تن

بسته بندی خرما

گیاهان سبز زندگی

350 : تن

پاك كردن وبسته بندی حبوبات

گیاهان سبز زندگی

500 : متر مربع

دم نوش گیاهی ومیوه ای

گیاهان سبز زندگی

40 : دستگاه

محلول دهان شویه

گیاهان سبز زندگی

120000 : تن

گیاهان دارویی (كشاورزی)

گیاهان سبز زندگی

6000 : تن

شیره گیاهان (كشاورزی)

گیاهان سبز زندگی

4000 : تن

میوه خشك

گیاهان سبز زندگی

1000 : تن

پاستای پخته، پر نشده

گیاهان سبز زندگی

3000 : تن

دم نوش

گیاهان سبز زندگی

1000 : تن

سس

گیاهان سبز زندگی

140000 : تن

پودر زعفران

گیاهان سبز زندگی

500 : دستگاه

چاشنی به جز چاشنی غذا

گیاهان سبز زندگی

200 : دستگاه

چاشنی غذا

گیاهان سبز زندگی

7300 : تن

پودر غذاهای نیمه آماده

گیاهان سبز زندگی

7000 : تن

پودر دسر

گیاهان سبز زندگی

49000 : تن

عصاره سبزیجات

گیاهان سبز زندگی

31600 : تن

عصاره ادویه جات

گیاهان سبز زندگی

11000 : تن

طعم دهی و بسته بندی چای سیاه كیسه ای

گیاهان سبز زندگی

3000 : تن

طعم دهی و بسته بندی چای سبز كیسه ای

گیاهان سبز زندگی

21000 : تن

دهانشویه ها (محلول موضعی)

گیاهان سبز زندگی

3000 : دستگاه

دارو با منشا گیاهی به شكل قرص

گیاهان سبز زندگی

10000 : عدد

دارو با منشا گیاهی به شكل كپسول

گیاهان سبز زندگی

10000 : دستگاه

بسته بندی سرگل و گل زعفران

گیاهان سبز زندگی

30000 : دست

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

گیاهان سبز زندگی

36000 : متر مربع

بسته بندی قند و شكر

گیاهان سبز زندگی

180000 : تن

بسته بندی خشكبار

گیاهان سبز زندگی

150 : دستگاه

بسته بندی چاشنی و ادویه

گیاهان سبز زندگی

432 : تن

بسته بندی گلاب و عرقیات گیاهی

گیاهان سبز زندگی

50000 : تن

بسته بندی خرما

گیاهان سبز زندگی

720 : تن

بسته بندی گیاهان دارویی

گیاهان سبز زندگی

2500 : تن

بسته بندی اسانس خوراكی

گیاهان سبز زندگی

1000 : تن