پارت شیمی
درباره شرکت

id : 1525
نام : پارت شیمی
تلفن : 081-34731238-43
فکس : 081-34731240
آدرس : استان همدان، تویسرکان، شهرک صنعتی آریکان شرکت پارت شیمی

زغال

پارت شیمی

- : زغال فشرده

کربن

پارت شیمی

- : کربن فعال