فتح اله علی مرادی ویداله اشراقی ورنامخواستی
درباره شرکت

id : 11434
نام : فتح اله علی مرادی ویداله اشراقی ورنامخواستی
پروانه بهره برداری : 72111/12
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ج ساوه بعدازسه راه آدران21متری رینگ كارخ مفتح اولین فرعی
آدرس دفتر مرکزی : ج ساوه بعدازسه راه آدران21متری رینگ كارخ مفتح اولین فرعی

ماشین الات خط رنگ

فتح اله علی مرادی ویداله اشراقی ورنامخواستی

500 : تن