بهاران شیمی بروجن
درباره شرکت

id : 1511
نام : بهاران شیمی بروجن
تلفن : 038-32277102
فکس : 038-32274077
آدرس : شهرکرد ،چهاراه دانشسرا ،پلاک یک

روغن موتور

بهاران شیمی بروجن

- : روغن موتور ضد رسوب L90 پراید

روغن موتور روانل

بهاران شیمی بروجن

- : روانول 8000

روغن موتور بنزینی

بهاران شیمی بروجن

- : اشک 4000

روغن انتقال قدرت تصفیه مجدد

بهاران شیمی بروجن

15000 : تن

روغن پایه تصفیه مجدد

بهاران شیمی بروجن

400 : تن

روغن موتور تصفیه مجدد

بهاران شیمی بروجن

3000 : تن

روغن دنده تصفیه مجدد

بهاران شیمی بروجن

3000 : تن

سوخت تقطیری

بهاران شیمی بروجن

500 : تن

گریس پایه كلسیم

بهاران شیمی بروجن

100 : تن